Máy đóng sách Powis Fastback 20

Machine Dimensions: (60 cmW x 23 cmH x 58 cmD)
Hình chấm tròn Maximum weight: 57 lbs (26 kg)
Hình chấm tròn Edit Capability: Yes (<2 edit cycles)
Hình chấm tròn Binding Time: 13-20 seconds
Hình chấm tròn Warm-up Time: <3 minutes
Hình chấm tròn Power Requirements

Thông tin chi tiết

Machine Dimensions: (60 cmW x 23 cmH x 58 cmD)
Hình chấm tròn Maximum weight: 57 lbs (26 kg)
Hình chấm tròn Edit Capability: Yes (<2 edit cycles)
Hình chấm tròn Binding Time: 13-20 seconds
Hình chấm tròn Warm-up Time: <3 minutes
Hình chấm tròn Power Requirements