Máy đóng sách GBC Surebind System 2

Máy đóng thanh nẹp 10 lỗ đục.
Hình chấm tròn Khổ giấy đóng tối đa: A4
Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 22 tờ/ lần
Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 500 tờ/ lần
Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: điện/ điện
Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng

Thông tin chi tiết

Máy đóng thanh nẹp 10 lỗ đục.
Hình chấm tròn Khổ giấy đóng tối đa: A4
Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 22 tờ/ lần
Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 500 tờ/ lần
Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: điện/ điện
Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng