Máy đóng sách GBC – C800Pro

Khổ giấy đóng tối đa: A4.
Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 25 tờ/1 lần.
Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 450 tờ/lần.
Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: điện/cơ.
Hình chấm tròn Bỏ bớt lỗ đục.
Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng.

Thông tin chi tiết

Khổ giấy đóng tối đa: A4.
Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 25 tờ/1 lần.
Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 450 tờ/lần.
Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: điện/cơ.
Hình chấm tròn Bỏ bớt lỗ đục.
Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng.