Thanh nẹp SB 1

Máy đóng thanh nẹp 10 lỗ đục.
Hình chấm tròn Khổ giấy đóng tối đa: A5 - A4
Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 35 tờ/ lần
Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 750 tờ/ lần
Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: điện/ điện
Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng

Thông tin chi tiết

Máy đóng thanh nẹp 10 lỗ đục.
Hình chấm tròn Khổ giấy đóng tối đa: A5 - A4
Hình chấm tròn Số lượng giấy đục tối đa: 35 tờ/ lần
Hình chấm tròn Số lượng giấy vào gáy tối đa: 750 tờ/ lần
Hình chấm tròn Phương pháp đục/đóng: điện/ điện
Hình chấm tròn Chức năng: Hiệu chỉnh lề khi đóng