Bảng tương tác Nuribom

Nuribom Board NRB-C2-102

 - Công nghệ: Cảm ứng tương tác quang học T3K
Sử dụng 2 camera quang học (hỗ trợ lên tới 4 điểm)
- Thời gian đáp ứng: 7ms tới 13ms (thời gian phản hồi tiêu biểu lên đến 9ms)
- Tỷ lệ phản hồi : 125 rps mỗi giây
- Kích thước: 100”
- Giao diện máy tính :USB2.0 , HID compliant, cắm và chạy
- Tỷ lệ: 16:10
- Kích thước bảng: 1475 x 2343 x 50 mm
- Vùng hoạt động: 1275 x 2243 mm
 

Nuribom Board NRB-C2-145

 - Công nghệ: Cảm ứng tương tác quang học T3K
Sử dụng 2 camera quang học (hỗ trợ lên tới 4 điểm)
Option 4 camera quang học (hỗ trợ lên tới 10 điểm)
- Độ phân giải: 32767 x 32767
- Thời gian đáp ứng: 7ms tới 13ms (thời gian phản hồi tiêu biểu lên đến 9ms)
- Tỷ lệ phản hồi : 125 rps mỗi giây
- Kích thước: 145”
- Giao diện máy tính :USB2.0 , HID compliant, cắm và chạy
- Tỷ lệ: 16:5
- Kích thước bảng: 1282 x 3600 x 50 mm
- Vùng hoạt động: 1087 x 3500 mm
 

Nuribom Board NRB-C2-123

 - Công nghệ: Cảm ứng tương tác quang học T3K
Sử dụng 2 camera quang học (hỗ trợ lên tới 4 điểm)
Option 4 camera quang học (hỗ trợ lên tới 10 điểm)
- Độ phân giải: 32767 x 32767
- Thời gian đáp ứng: 7ms tới 13ms (thời gian phản hồi tiêu biểu lên đến 9ms)
- Tỷ lệ phản hồi : 125 rps mỗi giây
- Kích thước: 123”
- Giao diện máy tính :USB2.0 , HID compliant, cắm và chạy
- Tỷ lệ: 16:6
- Kích thước bảng: 1282 x 3000 x 50 mm
 

Nuribom Board NRB-C2-116

 - Công nghệ: Cảm ứng tương tác quang học T3K
Sử dụng 2 camera quang học (hỗ trợ lên tới 4 điểm)
Option 4 camera quang học (hỗ trợ lên tới 10 điểm)
- Độ phân giải: 32767 x 32767
- Thời gian đáp ứng: 7ms tới 13ms (thời gian phản hồi tiêu biểu lên đến 9ms)
- Tỷ lệ phản hồi : 125 rps mỗi giây
- Kích thước: 116”
- Giao diện máy tính :USB2.0 , HID compliant, cắm và chạy
- Tỷ lệ: 2.43:1
- Kích thước bảng: 1282 x 2800 x 50 mm
 

Nuribom Board NRB-C2-100

 - Công nghệ: Cảm ứng tương tác quang học T3K
Sử dụng 2 camera quang học (hỗ trợ lên tới 4 điểm)
- Thời gian đáp ứng: 7ms tới 13ms (thời gian phản hồi tiêu biểu lên đến 9ms)
- Tỷ lệ phản hồi : 125 rps mỗi giây
- Kích thước: 100”
- Giao diện máy tính :USB2.0 , HID compliant, cắm và chạy
- Tỷ lệ: 16:8
- Kích thước bảng: 1282 x 2343 x 50 mm
 

Nuribom Board NRB-C2-92

- Công nghệ: Cảm ứng tương tác quang học T3K
Sử dụng 2 camera quang học (hỗ trợ lên tới 4 điểm)
Option 4 camera quang học (hỗ trợ lên tới 10 điểm)
- Độ phân giải: 32767 x 32767
- Thời gian đáp ứng: 7ms tới 13ms (thời gian phản hồi tiêu biểu lên đến 9ms)
- Tỷ lệ phản hồi : 125 rps mỗi giây
- Kích thước: 92”
- Giao diện máy tính :USB2.0 , HID compliant, cắm và chạy
- Tỷ lệ: 16:9
 

Nuribom Board NRB-C2-85

 - Độ phân giải: 32767 x 32767
- Thời gian đáp ứng: 7ms tới 13ms (thời gian phản hồi tiêu biểu lên đến 9ms)
- Tỷ lệ phản hồi : 125 rps mỗi giây
- Kích thước: 85”
- Giao diện máy tính :USB2.0 , HID compliant, cắm và chạy
- Tỷ lệ: 16:10